Financial Reports
1 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2017
2 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2017
3 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2017
4 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2017
5 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2017
6 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2017
7 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2017
8 Báo cáo tài chính năm 2016
9 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2016
10 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2016
11 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2016
12 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2016
13 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2016
14 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2016
15 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2016
16 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2016
17 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2016
18 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2016
19 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2016
20 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2016
21 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2015
22 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2015
23 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2015
24 Báo cáo tài chính năm 2015
25 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2015
26 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2015
27 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2015
28 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2015
29 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2015
30 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2015
31 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2015
32 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2015
33 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2015
34 Báo cáo tài chính năm 2014
35 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2014
36 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2014
37 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2014
38 Báo cáo thu chi đến hết tháng 9/2014
39 Báo cáo thu chi đến hết tháng 8/2014
40 Báo cáo thu chi đến hết tháng 7/2014
41 Báo cáo thu chi đến hết tháng 6/2014
42 Báo cáo thu chi đến hết tháng 5/2014
43 Báo cáo thu chi đến hết tháng 4/2014
44 Báo cáo thu chi đến hết tháng 3/2014
45 Báo cáo thu chi đến hết tháng 2/2014
46 Báo cáo thu chi đến hết tháng 1/2014
47 Báo cáo tài chính năm 2013
48 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2013
49 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2013
50 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2013
51 Báo cáo thu chi đến hết tháng 9/2013
52 Báo cáo thu chi đến hết tháng 8/2013
53 Báo cáo thu chi đến hết tháng 7/2013
54 Báo cáo thu chi đến hết tháng 6/2013
55 Báo cáo thu chi đến hết tháng 5/2013
56 Báo cáo thu chi đến hết tháng 4/2013
57 Báo cáo thu chi đến hết tháng 3/2013
58 Báo cáo thu chi đến hết tháng 2/2013
59 Báo cáo thu chi đến hết tháng 1/2013
60 Báo cáo tài chính năm 2012
61 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2012
62 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2012
63 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2012
64 Báo cáo thu chi đến hết tháng 9/2012
65 Báo cáo thu chi đến hết tháng 8/2012
66 Báo cáo thu chi đến hết tháng 7/2012
67 Báo cáo thu chi đến hết tháng 6/2012
68 Báo cáo thu chi đến hết tháng 5/2012
69 Báo cáo thu chi đến hết tháng 4/2012
70 Báo cáo thu chi đến hết tháng 3/2012
71 Báo cáo thu chi đến hết tháng 2/2012
72 Báo cáo thu chi đến hết tháng 1/2012
73 Báo cáo tài chính năm 2011
74 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2011
75 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2011
76 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2011
77 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2011
78 Financial statement of August 2011
79 Financial statement of July 2011
80 Financial statement of June 2011
81 Financial statement of May 2011
82 Financial statement of April 2011
83 Financial statement of March 2011
84 Financial statement of February 2011
85 Financial statement of January 2011
86 Financial statement of the year 2010
87 Financial statement 12/2010
88 Financial statement 11/2010
89 Financial statement 10/2010
90 Financial statement 09/2010
91 Financial statement 08/ 2010
92 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2010
93 Financial statement 06/2010
94 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2010
95 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2010
96 Báo cáo tài chính năm 2009