Financial Reports
1 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2021
2 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2021
3 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2021
4 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2021
5 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2021
6 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2021
7 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2021
8 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2021
9 Báo cáo tài chính năm 2020
10 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2020
11 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2020
12 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2020
13 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2020
14 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2020
15 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2020
16 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2020
17 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2020
18 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2020
19 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2020
20 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2020
21 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2020
22 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2019
23 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2019
24 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2019
25 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2019
26 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2019
27 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2019
28 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2019
29 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2019
30 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2019
31 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2019
32 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2019
33 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2019
34 Báo cáo tài chính năm 2018
35 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2018
36 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2018
37 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2018
38 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2018
39 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2018
40 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2018
41 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2018
42 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2018
43 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2018
44 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2018
45 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2018
46 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2018
47 Báo cáo tài chính năm 2017
48 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2017
49 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2017
50 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2017
51 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2017
52 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2017
53 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2017
54 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2017
55 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2017
56 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2017
57 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2017
58 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2017
59 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2017
60 Báo cáo tài chính năm 2016
61 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2016
62 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2016
63 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2016
64 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2016
65 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2016
66 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2016
67 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2016
68 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2016
69 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2016
70 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2016
71 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2016
72 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2016
73 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2015
74 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2015
75 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2015
76 Báo cáo tài chính năm 2015
77 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2015
78 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2015
79 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2015
80 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2015
81 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2015
82 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2015
83 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2015
84 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2015
85 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2015
86 Báo cáo tài chính năm 2014
87 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2014
88 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2014
89 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2014
90 Báo cáo thu chi đến hết tháng 9/2014
91 Báo cáo thu chi đến hết tháng 8/2014
92 Báo cáo thu chi đến hết tháng 7/2014
93 Báo cáo thu chi đến hết tháng 6/2014
94 Báo cáo thu chi đến hết tháng 5/2014
95 Báo cáo thu chi đến hết tháng 4/2014
96 Báo cáo thu chi đến hết tháng 3/2014
97 Báo cáo thu chi đến hết tháng 2/2014
98 Báo cáo thu chi đến hết tháng 1/2014
99 Báo cáo tài chính năm 2013
100 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2013
101 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2013
102 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2013
103 Báo cáo thu chi đến hết tháng 9/2013
104 Báo cáo thu chi đến hết tháng 8/2013
105 Báo cáo thu chi đến hết tháng 7/2013
106 Báo cáo thu chi đến hết tháng 6/2013
107 Báo cáo thu chi đến hết tháng 5/2013
108 Báo cáo thu chi đến hết tháng 4/2013
109 Báo cáo thu chi đến hết tháng 3/2013
110 Báo cáo thu chi đến hết tháng 2/2013
111 Báo cáo thu chi đến hết tháng 1/2013
112 Báo cáo tài chính năm 2012
113 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2012
114 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2012
115 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2012
116 Báo cáo thu chi đến hết tháng 9/2012
117 Báo cáo thu chi đến hết tháng 8/2012
118 Báo cáo thu chi đến hết tháng 7/2012
119 Báo cáo thu chi đến hết tháng 6/2012
120 Báo cáo thu chi đến hết tháng 5/2012
121 Báo cáo thu chi đến hết tháng 4/2012
122 Báo cáo thu chi đến hết tháng 3/2012
123 Báo cáo thu chi đến hết tháng 2/2012
124 Báo cáo thu chi đến hết tháng 1/2012
125 Báo cáo tài chính năm 2011
126 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2011
127 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2011
128 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2011
129 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2011
130 Financial statement of August 2011
131 Financial statement of July 2011
132 Financial statement of June 2011
133 Financial statement of May 2011
134 Financial statement of April 2011
135 Financial statement of March 2011
136 Financial statement of February 2011
137 Financial statement of January 2011
138 Financial statement of the year 2010
139 Financial statement 12/2010
140 Financial statement 11/2010
141 Financial statement 10/2010
142 Financial statement 09/2010
143 Financial statement 08/ 2010
144 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2010
145 Financial statement 06/2010
146 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2010
147 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2010
148 Báo cáo tài chính năm 2009