Financial Reports
1 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2019
2 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2019
3 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2019
4 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2019
5 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2019
6 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2019
7 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2019
8 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2019
9 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2019
10 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2019
11 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2019
12 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2019
13 Báo cáo tài chính năm 2018
14 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2018
15 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2018
16 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2018
17 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2018
18 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2018
19 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2018
20 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2018
21 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2018
22 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2018
23 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2018
24 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2018
25 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2018
26 Báo cáo tài chính năm 2017
27 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2017
28 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2017
29 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2017
30 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2017
31 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2017
32 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2017
33 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2017
34 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2017
35 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2017
36 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2017
37 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2017
38 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2017
39 Báo cáo tài chính năm 2016
40 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2016
41 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2016
42 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2016
43 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2016
44 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2016
45 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2016
46 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2016
47 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2016
48 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2016
49 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2016
50 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2016
51 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2016
52 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2015
53 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2015
54 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2015
55 Báo cáo tài chính năm 2015
56 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2015
57 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2015
58 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2015
59 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2015
60 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2015
61 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2015
62 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2015
63 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2015
64 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2015
65 Báo cáo tài chính năm 2014
66 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2014
67 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2014
68 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2014
69 Báo cáo thu chi đến hết tháng 9/2014
70 Báo cáo thu chi đến hết tháng 8/2014
71 Báo cáo thu chi đến hết tháng 7/2014
72 Báo cáo thu chi đến hết tháng 6/2014
73 Báo cáo thu chi đến hết tháng 5/2014
74 Báo cáo thu chi đến hết tháng 4/2014
75 Báo cáo thu chi đến hết tháng 3/2014
76 Báo cáo thu chi đến hết tháng 2/2014
77 Báo cáo thu chi đến hết tháng 1/2014
78 Báo cáo tài chính năm 2013
79 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2013
80 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2013
81 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2013
82 Báo cáo thu chi đến hết tháng 9/2013
83 Báo cáo thu chi đến hết tháng 8/2013
84 Báo cáo thu chi đến hết tháng 7/2013
85 Báo cáo thu chi đến hết tháng 6/2013
86 Báo cáo thu chi đến hết tháng 5/2013
87 Báo cáo thu chi đến hết tháng 4/2013
88 Báo cáo thu chi đến hết tháng 3/2013
89 Báo cáo thu chi đến hết tháng 2/2013
90 Báo cáo thu chi đến hết tháng 1/2013
91 Báo cáo tài chính năm 2012
92 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2012
93 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2012
94 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2012
95 Báo cáo thu chi đến hết tháng 9/2012
96 Báo cáo thu chi đến hết tháng 8/2012
97 Báo cáo thu chi đến hết tháng 7/2012
98 Báo cáo thu chi đến hết tháng 6/2012
99 Báo cáo thu chi đến hết tháng 5/2012
100 Báo cáo thu chi đến hết tháng 4/2012
101 Báo cáo thu chi đến hết tháng 3/2012
102 Báo cáo thu chi đến hết tháng 2/2012
103 Báo cáo thu chi đến hết tháng 1/2012
104 Báo cáo tài chính năm 2011
105 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2011
106 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2011
107 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2011
108 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2011
109 Financial statement of August 2011
110 Financial statement of July 2011
111 Financial statement of June 2011
112 Financial statement of May 2011
113 Financial statement of April 2011
114 Financial statement of March 2011
115 Financial statement of February 2011
116 Financial statement of January 2011
117 Financial statement of the year 2010
118 Financial statement 12/2010
119 Financial statement 11/2010
120 Financial statement 10/2010
121 Financial statement 09/2010
122 Financial statement 08/ 2010
123 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2010
124 Financial statement 06/2010
125 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2010
126 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2010
127 Báo cáo tài chính năm 2009