Financial Reports
1 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2019
2 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2019
3 Báo cáo tài chính năm 2018
4 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2018
5 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2018
6 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2018
7 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2018
8 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2018
9 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2018
10 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2018
11 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2018
12 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2018
13 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2018
14 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2018
15 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2018
16 Báo cáo tài chính năm 2017
17 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2017
18 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2017
19 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2017
20 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2017
21 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2017
22 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2017
23 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2017
24 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2017
25 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2017
26 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2017
27 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2017
28 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2017
29 Báo cáo tài chính năm 2016
30 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2016
31 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2016
32 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2016
33 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2016
34 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2016
35 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2016
36 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2016
37 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2016
38 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2016
39 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2016
40 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2016
41 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2016
42 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2015
43 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2015
44 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2015
45 Báo cáo tài chính năm 2015
46 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2015
47 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2015
48 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2015
49 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2015
50 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2015
51 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2015
52 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2015
53 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2015
54 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2015
55 Báo cáo tài chính năm 2014
56 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2014
57 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2014
58 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2014
59 Báo cáo thu chi đến hết tháng 9/2014
60 Báo cáo thu chi đến hết tháng 8/2014
61 Báo cáo thu chi đến hết tháng 7/2014
62 Báo cáo thu chi đến hết tháng 6/2014
63 Báo cáo thu chi đến hết tháng 5/2014
64 Báo cáo thu chi đến hết tháng 4/2014
65 Báo cáo thu chi đến hết tháng 3/2014
66 Báo cáo thu chi đến hết tháng 2/2014
67 Báo cáo thu chi đến hết tháng 1/2014
68 Báo cáo tài chính năm 2013
69 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2013
70 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2013
71 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2013
72 Báo cáo thu chi đến hết tháng 9/2013
73 Báo cáo thu chi đến hết tháng 8/2013
74 Báo cáo thu chi đến hết tháng 7/2013
75 Báo cáo thu chi đến hết tháng 6/2013
76 Báo cáo thu chi đến hết tháng 5/2013
77 Báo cáo thu chi đến hết tháng 4/2013
78 Báo cáo thu chi đến hết tháng 3/2013
79 Báo cáo thu chi đến hết tháng 2/2013
80 Báo cáo thu chi đến hết tháng 1/2013
81 Báo cáo tài chính năm 2012
82 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2012
83 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2012
84 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2012
85 Báo cáo thu chi đến hết tháng 9/2012
86 Báo cáo thu chi đến hết tháng 8/2012
87 Báo cáo thu chi đến hết tháng 7/2012
88 Báo cáo thu chi đến hết tháng 6/2012
89 Báo cáo thu chi đến hết tháng 5/2012
90 Báo cáo thu chi đến hết tháng 4/2012
91 Báo cáo thu chi đến hết tháng 3/2012
92 Báo cáo thu chi đến hết tháng 2/2012
93 Báo cáo thu chi đến hết tháng 1/2012
94 Báo cáo tài chính năm 2011
95 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2011
96 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2011
97 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2011
98 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2011
99 Financial statement of August 2011
100 Financial statement of July 2011
101 Financial statement of June 2011
102 Financial statement of May 2011
103 Financial statement of April 2011
104 Financial statement of March 2011
105 Financial statement of February 2011
106 Financial statement of January 2011
107 Financial statement of the year 2010
108 Financial statement 12/2010
109 Financial statement 11/2010
110 Financial statement 10/2010
111 Financial statement 09/2010
112 Financial statement 08/ 2010
113 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2010
114 Financial statement 06/2010
115 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2010
116 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2010
117 Báo cáo tài chính năm 2009