Financial Reports
1 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2022
2 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2022
3 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2022
4 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2022
5 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2022
6 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2022
7 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2022
8 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2022
9 Báo cáo tài chính năm 2021
10 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2021
11 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2021
12 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2021
13 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2021
14 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2021
15 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2021
16 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2021
17 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2021
18 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2021
19 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2021
20 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2021
21 Báo cáo tài chính năm 2020
22 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2020
23 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2020
24 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2020
25 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2020
26 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2020
27 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2020
28 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2020
29 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2020
30 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2020
31 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2020
32 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2020
33 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2020
34 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2019
35 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2019
36 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2019
37 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2019
38 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2019
39 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2019
40 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2019
41 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2019
42 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2019
43 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2019
44 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2019
45 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2019
46 Báo cáo tài chính năm 2018
47 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2018
48 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2018
49 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2018
50 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2018
51 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2018
52 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2018
53 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2018
54 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2018
55 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2018
56 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2018
57 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2018
58 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2018
59 Báo cáo tài chính năm 2017
60 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2017
61 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2017
62 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2017
63 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2017
64 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2017
65 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2017
66 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2017
67 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2017
68 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2017
69 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2017
70 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2017
71 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2017
72 Báo cáo tài chính năm 2016
73 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2016
74 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2016
75 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2016
76 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2016
77 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2016
78 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2016
79 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2016
80 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2016
81 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2016
82 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2016
83 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2016
84 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2016
85 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2015
86 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2015
87 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2015
88 Báo cáo tài chính năm 2015
89 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2015
90 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2015
91 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2015
92 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2015
93 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2015
94 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2015
95 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2015
96 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2015
97 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2015
98 Báo cáo tài chính năm 2014
99 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2014
100 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2014
101 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2014
102 Báo cáo thu chi đến hết tháng 9/2014
103 Báo cáo thu chi đến hết tháng 8/2014
104 Báo cáo thu chi đến hết tháng 7/2014
105 Báo cáo thu chi đến hết tháng 6/2014
106 Báo cáo thu chi đến hết tháng 5/2014
107 Báo cáo thu chi đến hết tháng 4/2014
108 Báo cáo thu chi đến hết tháng 3/2014
109 Báo cáo thu chi đến hết tháng 2/2014
110 Báo cáo thu chi đến hết tháng 1/2014
111 Báo cáo tài chính năm 2013
112 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2013
113 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2013
114 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2013
115 Báo cáo thu chi đến hết tháng 9/2013
116 Báo cáo thu chi đến hết tháng 8/2013
117 Báo cáo thu chi đến hết tháng 7/2013
118 Báo cáo thu chi đến hết tháng 6/2013
119 Báo cáo thu chi đến hết tháng 5/2013
120 Báo cáo thu chi đến hết tháng 4/2013
121 Báo cáo thu chi đến hết tháng 3/2013
122 Báo cáo thu chi đến hết tháng 2/2013
123 Báo cáo thu chi đến hết tháng 1/2013
124 Báo cáo tài chính năm 2012
125 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2012
126 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2012
127 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2012
128 Báo cáo thu chi đến hết tháng 9/2012
129 Báo cáo thu chi đến hết tháng 8/2012
130 Báo cáo thu chi đến hết tháng 7/2012
131 Báo cáo thu chi đến hết tháng 6/2012
132 Báo cáo thu chi đến hết tháng 5/2012
133 Báo cáo thu chi đến hết tháng 4/2012
134 Báo cáo thu chi đến hết tháng 3/2012
135 Báo cáo thu chi đến hết tháng 2/2012
136 Báo cáo thu chi đến hết tháng 1/2012
137 Báo cáo tài chính năm 2011
138 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2011
139 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2011
140 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2011
141 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2011
142 Financial statement of August 2011
143 Financial statement of July 2011
144 Financial statement of June 2011
145 Financial statement of May 2011
146 Financial statement of April 2011
147 Financial statement of March 2011
148 Financial statement of February 2011
149 Financial statement of January 2011
150 Financial statement of the year 2010
151 Financial statement 12/2010
152 Financial statement 11/2010
153 Financial statement 10/2010
154 Financial statement 09/2010
155 Financial statement 08/ 2010
156 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2010
157 Financial statement 06/2010
158 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2010
159 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2010
160 Báo cáo tài chính năm 2009