Financial Reports
1 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2018
2 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2018
3 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2018
4 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2018
5 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2018
6 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2018
7 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2018
8 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2018
9 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2018
10 Báo cáo tài chính năm 2017
11 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2017
12 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2017
13 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2017
14 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2017
15 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2017
16 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2017
17 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2017
18 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2017
19 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2017
20 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2017
21 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2017
22 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2017
23 Báo cáo tài chính năm 2016
24 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2016
25 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2016
26 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2016
27 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2016
28 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2016
29 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2016
30 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2016
31 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2016
32 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2016
33 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2016
34 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2016
35 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2016
36 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2015
37 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2015
38 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2015
39 Báo cáo tài chính năm 2015
40 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2015
41 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2015
42 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2015
43 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2015
44 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2015
45 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2015
46 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2015
47 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2015
48 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2015
49 Báo cáo tài chính năm 2014
50 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2014
51 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2014
52 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2014
53 Báo cáo thu chi đến hết tháng 9/2014
54 Báo cáo thu chi đến hết tháng 8/2014
55 Báo cáo thu chi đến hết tháng 7/2014
56 Báo cáo thu chi đến hết tháng 6/2014
57 Báo cáo thu chi đến hết tháng 5/2014
58 Báo cáo thu chi đến hết tháng 4/2014
59 Báo cáo thu chi đến hết tháng 3/2014
60 Báo cáo thu chi đến hết tháng 2/2014
61 Báo cáo thu chi đến hết tháng 1/2014
62 Báo cáo tài chính năm 2013
63 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2013
64 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2013
65 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2013
66 Báo cáo thu chi đến hết tháng 9/2013
67 Báo cáo thu chi đến hết tháng 8/2013
68 Báo cáo thu chi đến hết tháng 7/2013
69 Báo cáo thu chi đến hết tháng 6/2013
70 Báo cáo thu chi đến hết tháng 5/2013
71 Báo cáo thu chi đến hết tháng 4/2013
72 Báo cáo thu chi đến hết tháng 3/2013
73 Báo cáo thu chi đến hết tháng 2/2013
74 Báo cáo thu chi đến hết tháng 1/2013
75 Báo cáo tài chính năm 2012
76 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2012
77 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2012
78 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2012
79 Báo cáo thu chi đến hết tháng 9/2012
80 Báo cáo thu chi đến hết tháng 8/2012
81 Báo cáo thu chi đến hết tháng 7/2012
82 Báo cáo thu chi đến hết tháng 6/2012
83 Báo cáo thu chi đến hết tháng 5/2012
84 Báo cáo thu chi đến hết tháng 4/2012
85 Báo cáo thu chi đến hết tháng 3/2012
86 Báo cáo thu chi đến hết tháng 2/2012
87 Báo cáo thu chi đến hết tháng 1/2012
88 Báo cáo tài chính năm 2011
89 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2011
90 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2011
91 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2011
92 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2011
93 Financial statement of August 2011
94 Financial statement of July 2011
95 Financial statement of June 2011
96 Financial statement of May 2011
97 Financial statement of April 2011
98 Financial statement of March 2011
99 Financial statement of February 2011
100 Financial statement of January 2011
101 Financial statement of the year 2010
102 Financial statement 12/2010
103 Financial statement 11/2010
104 Financial statement 10/2010
105 Financial statement 09/2010
106 Financial statement 08/ 2010
107 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2010
108 Financial statement 06/2010
109 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2010
110 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2010
111 Báo cáo tài chính năm 2009