Financial Reports
1 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2024
2 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2024
3 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2024
4 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2024
5 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2024
6 Báo cáo tài chính năm 2023
7 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2023
8 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2023
9 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2023
10 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2023
11 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2023
12 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2023
13 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2023
14 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2023
15 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2023
16 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2023
17 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2023
18 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2023
19 Báo cáo tài chính năm 2022
20 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2022
21 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2022
22 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2022
23 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2022
24 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2022
25 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2022
26 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2022
27 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2022
28 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2022
29 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2022
30 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2022
31 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2022
32 Báo cáo tài chính năm 2021
33 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2021
34 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2021
35 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2021
36 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2021
37 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2021
38 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2021
39 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2021
40 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2021
41 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2021
42 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2021
43 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2021
44 Báo cáo tài chính năm 2020
45 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2020
46 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2020
47 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2020
48 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2020
49 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2020
50 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2020
51 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2020
52 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2020
53 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2020
54 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2020
55 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2020
56 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2020
57 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2019
58 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2019
59 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2019
60 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2019
61 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2019
62 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2019
63 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2019
64 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2019
65 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2019
66 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2019
67 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2019
68 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2019
69 Báo cáo tài chính năm 2018
70 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2018
71 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2018
72 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2018
73 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2018
74 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2018
75 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2018
76 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2018
77 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2018
78 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2018
79 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2018
80 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2018
81 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2018
82 Báo cáo tài chính năm 2017
83 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2017
84 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2017
85 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2017
86 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2017
87 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2017
88 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2017
89 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2017
90 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2017
91 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2017
92 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2017
93 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2017
94 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2017
95 Báo cáo tài chính năm 2016
96 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2016
97 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2016
98 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2016
99 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2016
100 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2016
101 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2016
102 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2016
103 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2016
104 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2016
105 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2016
106 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2016
107 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2016
108 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2015
109 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2015
110 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2015
111 Báo cáo tài chính năm 2015
112 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2015
113 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2015
114 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2015
115 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2015
116 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2015
117 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2015
118 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2015
119 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2015
120 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2015
121 Báo cáo tài chính năm 2014
122 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2014
123 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2014
124 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2014
125 Báo cáo thu chi đến hết tháng 9/2014
126 Báo cáo thu chi đến hết tháng 8/2014
127 Báo cáo thu chi đến hết tháng 7/2014
128 Báo cáo thu chi đến hết tháng 6/2014
129 Báo cáo thu chi đến hết tháng 5/2014
130 Báo cáo thu chi đến hết tháng 4/2014
131 Báo cáo thu chi đến hết tháng 3/2014
132 Báo cáo thu chi đến hết tháng 2/2014
133 Báo cáo thu chi đến hết tháng 1/2014
134 Báo cáo tài chính năm 2013
135 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2013
136 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2013
137 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2013
138 Báo cáo thu chi đến hết tháng 9/2013
139 Báo cáo thu chi đến hết tháng 8/2013
140 Báo cáo thu chi đến hết tháng 7/2013
141 Báo cáo thu chi đến hết tháng 6/2013
142 Báo cáo thu chi đến hết tháng 5/2013
143 Báo cáo thu chi đến hết tháng 4/2013
144 Báo cáo thu chi đến hết tháng 3/2013
145 Báo cáo thu chi đến hết tháng 2/2013
146 Báo cáo thu chi đến hết tháng 1/2013
147 Báo cáo tài chính năm 2012
148 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2012
149 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2012
150 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2012
151 Báo cáo thu chi đến hết tháng 9/2012
152 Báo cáo thu chi đến hết tháng 8/2012
153 Báo cáo thu chi đến hết tháng 7/2012
154 Báo cáo thu chi đến hết tháng 6/2012
155 Báo cáo thu chi đến hết tháng 5/2012
156 Báo cáo thu chi đến hết tháng 4/2012
157 Báo cáo thu chi đến hết tháng 3/2012
158 Báo cáo thu chi đến hết tháng 2/2012
159 Báo cáo thu chi đến hết tháng 1/2012
160 Báo cáo tài chính năm 2011
161 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2011
162 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2011
163 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2011
164 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2011
165 Financial statement of August 2011
166 Financial statement of July 2011
167 Financial statement of June 2011
168 Financial statement of May 2011
169 Financial statement of April 2011
170 Financial statement of March 2011
171 Financial statement of February 2011
172 Financial statement of January 2011
173 Financial statement of the year 2010
174 Financial statement 12/2010
175 Financial statement 11/2010
176 Financial statement 10/2010
177 Financial statement 09/2010
178 Financial statement 08/ 2010
179 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2010
180 Financial statement 06/2010
181 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2010
182 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2010
183 Báo cáo tài chính năm 2009