Báo cáo tài chính
1 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2024
2 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2024
3 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2024
4 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2024
5 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2024
6 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2024
7 Báo cáo tài chính năm 2023
8 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2023
9 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2023
10 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2023
11 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2023
12 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2023
13 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2023
14 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2023
15 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2023
16 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2023
17 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2023
18 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2023
19 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2023
20 Báo cáo tài chính năm 2022
21 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2022
22 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2022
23 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2022
24 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2022
25 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2022
26 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2022
27 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2022
28 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2022
29 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2022
30 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2022
31 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2022
32 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2022
33 Báo cáo tài chính năm 2021
34 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2021
35 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2021
36 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2021
37 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2021
38 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2021
39 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2021
40 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2021
41 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2021
42 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2021
43 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2021
44 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2021
45 Báo cáo tài chính năm 2020
46 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2020
47 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2020
48 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2020
49 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2020
50 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2020
51 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2020
52 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2020
53 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2020
54 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2020
55 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2020
56 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2020
57 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2020
58 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2019
59 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2019
60 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2019
61 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2019
62 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2019
63 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2019
64 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2019
65 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2019
66 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2019
67 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2019
68 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2019
69 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2019
70 Báo cáo tài chính năm 2018
71 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2018
72 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2018
73 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2018
74 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2018
75 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2018
76 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2018
77 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2018
78 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2018
79 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2018
80 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2018
81 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2018
82 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2018
83 Báo cáo tài chính năm 2017
84 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2017
85 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2017
86 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2017
87 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2017
88 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2017
89 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2017
90 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2017
91 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2017
92 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2017
93 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2017
94 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2017
95 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2017
96 Báo cáo tài chính năm 2016
97 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2016
98 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2016
99 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2016
100 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2016
101 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2016
102 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2016
103 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2016
104 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2016
105 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2016
106 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2016
107 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2016
108 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2016
109 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2015
110 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2015
111 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2015
112 Báo cáo tài chính năm 2015
113 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2015
114 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2015
115 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2015
116 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2015
117 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2015
118 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2015
119 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2015
120 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2015
121 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2015
122 Báo cáo tài chính năm 2014
123 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2014
124 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2014
125 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2014
126 Báo cáo thu chi đến hết tháng 9/2014
127 Báo cáo thu chi đến hết tháng 8/2014
128 Báo cáo thu chi đến hết tháng 7/2014
129 Báo cáo thu chi đến hết tháng 6/2014
130 Báo cáo thu chi đến hết tháng 5/2014
131 Báo cáo thu chi đến hết tháng 4/2014
132 Báo cáo thu chi đến hết tháng 3/2014
133 Báo cáo thu chi đến hết tháng 2/2014
134 Báo cáo thu chi đến hết tháng 1/2014
135 Báo cáo tài chính năm 2013
136 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2013
137 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2013
138 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2013
139 Báo cáo thu chi đến hết tháng 9/2013
140 Báo cáo thu chi đến hết tháng 8/2013
141 Báo cáo thu chi đến hết tháng 7/2013
142 Báo cáo thu chi đến hết tháng 6/2013
143 Báo cáo thu chi đến hết tháng 5/2013
144 Báo cáo thu chi đến hết tháng 4/2013
145 Báo cáo thu chi đến hết tháng 3/2013
146 Báo cáo thu chi đến hết tháng 2/2013
147 Báo cáo thu chi đến hết tháng 1/2013
148 Báo cáo tài chính năm 2012
149 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2012
150 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2012
151 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2012
152 Báo cáo thu chi đến hết tháng 9/2012
153 Báo cáo thu chi đến hết tháng 8/2012
154 Báo cáo thu chi đến hết tháng 7/2012
155 Báo cáo thu chi đến hết tháng 6/2012
156 Báo cáo thu chi đến hết tháng 5/2012
157 Báo cáo thu chi đến hết tháng 4/2012
158 Báo cáo thu chi đến hết tháng 3/2012
159 Báo cáo thu chi đến hết tháng 2/2012
160 Báo cáo thu chi đến hết tháng 1/2012
161 Báo cáo tài chính năm 2011
162 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2011
163 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2011
164 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2011
165 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2011
166 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2011
167 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2011
168 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2011
169 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2011
170 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2011
171 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2011
172 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2011
173 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2011
174 Báo cáo tài chính năm 2010
175 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2010
176 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2010
177 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2010
178 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2010
179 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2010
180 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2010
181 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2010
182 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2010
183 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2010
184 Báo cáo tài chính năm 2009